ALGEMENE VOORWAARDEN AGRI SOLARCLEAN (versie 2024) 

 

Algemene voorwaarden  Agri Solarclean

Adres: Mijelsedijk 88 A 6035 RL Ospeldijk

Telefoonnummer: +31 (0)634192116

E-mailadres: info@agri-solarclean.nl

Website: www.agri-solarclean.nl

KvK nummer 12056486

Agri-Solarclean is een onderdeel van Bongaerts Techniek

 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

 1. Opdrachtnemer: Agri Solarclean;
 2. Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer;
 3. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening die tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is gesloten; deze kan bestaan uit een opdracht tot reiniging of reinigingscontract van zonnepanelen of losse opdrachten voor overige werkzaamheden;
 4. Object: de te reinigen zonnepanelen;
 5. Werkzaamheden: het reinigen van zonnepanelen door Opdrachtnemer met gebruikmaking van de reinigingsmachine, dan wel het gebruik door Opdrachtnemer van zijn vrachtwagenhoogwerker plus bediening, waarbij Opdrachtnemer in opdracht van Opdrachtgever andere werkzaamheden verricht met de vrachtwagenhoogwerker, zonder gebruikmaking van de reinigingsmachine;
 6. Schriftelijk: elektronisch geschreven en verzonden berichten als tekst op papier.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid en geldigheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, en overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer;
 2. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeen gekomen;
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn van ondergeschikt belang t.o.v. de hier beschreven voorwaarden van Agri Solarclean;
 4. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen ten doel de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht te nemen en waar mogelijk na te streven.
 5. De offerte voor het reinigen van zonnepanelen heeft enkel betrekking op dakhellingen tot max 25 graden bij zonnepanelen die aaneen gesloten liggen (zonder tussen spleet) en 20 graden bij zonnepanelen die met een klemsysteem zijn bevestigd waar zich tussen panelen een luchtspleet bevind van minimaal 4MM.
 6. De geoffreerde prijs is enkel geldig indien de werkzaamheden voor reinigen plaatsvinden binnen zes maanden na datum aanbieding.

 

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen die gedaan worden door de Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn is vermeld voor aanvaarding door de Opdrachtgever na de betreffende termijn vervalt de aanbieding;
 2. De door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn tenzij anders aangegeven een 1 maand geldig, Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 1 maand wordt bevestigd;
 3. De prijzen in de genoemde offertes en aanbiedingen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld;
 4. Indien de aanvaarding door Opdrachtgever afwijkt van het in het geoffreerde aanbod, is de Opdrachtnemer daaraan niet gebonden en kan de overeenkomst van zijn zijde uit nietig verklaren.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de werkzaamheden met de daarbij behorende vergoeding;
 6. De afgegeven offerte is niet automatisch geldig voor toekomstige opdrachten;
 7. Indien de opdrachtgever opdracht geeft voor jaarlijkse reiniging van het zelfde object mag de opdrachtnemer zonder vermelding een indexering van 5% per kalenderjaar berekenen t.o.v. het offertebedrag en datum van de eerder overeengekomen overeenkomst/opdracht.
 8. De door Opdrachtnemer bij de offerte verstrekte gegevens zijn informatief hieraan kunnen geen rechten aan ontleend worden door de Opdrachtgever:
 9.  Aan de door Opdrachtnemer bij de aanbieding verstrekte gegevens kunnen geen rechten worden ontleend ten aanzien van de rendementsverhoging van het gereinigde Object.

 

Artikel 4 – Prijzen

 1. Indien de Werkzaamheden betreffen het reinigen van zonnepanelen door de Opdrachtnemer dan is de prijs van de Werkzaamheden gebaseerd op het aantal opgegeven zonnepanelen dat het Object bevat en/of de oppervlakte per m2 daarvan, ervan uitgaande dat een standaard zonnepaneel een oppervlakte telt van 1,65 m2 indien blijkt dat de oppervlakte van de te reinigen zonnepanelen bij opdrachtgever hiervan afwijkt mag de opdrachtnemer het geoffreerde bedrag procentueel aanpassen voor de facturatie aan de werkelijke te reinigen oppervlakte per paneel.
 2. De prijsopgave in de offerte is gebaseerd op een normale vervuiling van zonnepanelen bij ernstige vervuiling waarbij de zonnepanelen niet in één normale werkgang voldoende gereinigd kunnen worden zal een meerprijs van 50% doorberekend worden. Dit dient bij aanvang van de werkzaamheden kenbaar gemaakt te worden door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever als deze het constateert bij uitvoering.
 3. De prijsopgave van de offerte is gebaseerd op basis reiniging dit is exclusief het gebruik van indien nodig de stroomaggregaat, hiervoor wordt 10% extra berekend van de offerteprijs.
 4. Indien de Werkzaamheden betreffen het gebruik van de vrachtwagenhoogwerker zonder gebruikmaking van de reinigingsmachine voor zonnepanelen, is de prijs van de Werkzaamheden gebaseerd op de inhoud en de duur van de door Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden;
 5. Indien de Werkzaamheden betreffen het reinigen van het Object met gebruikmaking van de reinigingsmachine voor zonnepanelen, dan factureert Opdrachtnemer achteraf aan de hand van de daadwerkelijke oppervlakte van het te reinigen Object. Mocht deze oppervlakte groter zijn dan vooraf door Opdrachtgever aangegeven, dan geldt de daadwerkelijke oppervlakte. Opdrachtnemer is dan gerechtigd om aan Opdrachtgever een aanvullend bedrag procentueel t.o.v. de originele opdracht in rekening te brengen;
 6. Indien de Werkzaamheden betreffen het gebruik van de vrachtwagenhoogwerker voor overige werkzaamheden dan zal Opdrachtnemer vooraf aan Opdrachtgever een vaste prijs afgeven of factureren op basis van uurtarief, kilometervergoeding en overige gemaakte kosten door Opdrachtnemer.

 

Artikel 5 – Betaling

 1. Betaling door Opdrachtgever dient te geschieden in euro’s, binnen 8 dagen na factuurdatum, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om bij het aangaan van de Overeenkomst een aanbetaling te bedingen.
 2. Betaling dient plaats te vinden door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op het IBAN-bankrekening van Agri Solarclean.
 3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingstermijnen niet op;
 4. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de termijn van 8 dagen na factuurdatum volledig heeft betaald, is vanaf de datum van opeisbaarheid tot aan de datum van algehele betaling, wettelijke rente verschuldigd met een minimum van 6%;
 5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van Opdrachtnemer met betrekking tot de invordering van de aan Opdrachtnemer verschuldigde en niet-tijdig betaalde bedragen, komen voor rekening van Opdrachtgever. De gerechtelijke kosten worden vastgesteld op de daadwerkelijk door Opdrachtnemer gemaakte proceskosten. Ter vergoeding van de buitengerechtelijke kosten is Opdrachtgever gehouden tot betaling van een boete, die wordt gesteld op 20% van het verschuldigde bedrag van de gemaakte proceskosten met een minimum van € 500,-, ook wanneer slechts één of meerdere schriftelijke aanmaningen ter verkrijging van voldoening buiten rechte zijn verzonden;

 

Artikel 6 – Uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtnemer

 1. De Werkzaamheden zullen door Opdrachtnemer worden uitgevoerd op basis van losse opdrachten;
 2. Voor het uitvoeren van de Werkzaamheden komen Opdrachtgever en Opdrachtnemer vooraf een tijd en datum overeen;
 3. Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren;
 4. Opdrachtnemer is niet gehouden om de werkzaamheden binnen een bepaalde tijd uit te voeren. Mededelingen die hieromtrent door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever zijn gedaan, zijn slechts indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend;
 5. Opdrachtnemer is niet gehouden om bij ernstige vervuiling waarbij de zonnepanelen niet in één normale werkgang voldoende gereinigd kunnen worden en de klant niet bereid is een meerprijs te betalen om de zonnepanelen volledig schoon op te leveren;
 6. Uitvoering van de Overeenkomst kan niet plaatsvinden Indien Opdrachtnemer constateert dat er ter plaatse van de ter verrichten Werkzaamheden sprake is van een sterkere windkracht of overige ongeschikte weersomstandigheden (waaronder regenval, hagel, onweer of extreme hitte of andere hinderende factoren een rol spelen in de uitvoering van de werkzaamheden). De Opdrachtnemer heeft de bevoegdheid om dit eenzijdig vast te stellen. In zulke gevallen is Opdrachtnemer bevoegd om de Werkzaamheden op een nader overeen te komen later tijdstip uit te voeren, zonder schadeplichtig te zijn jegens Opdrachtgever.
 7. De opdrachtnemer is enkel verplicht de zonnepanelen te reinigen die geplaatst zijn op dakhellingen tot max 25 graden bij zonnepanelen die aaneen gesloten liggen (zonder tussen spleet) en 20 graden bij zonnepanelen die met een klemsysteem zijn bevestigd waar zich tussen panelen een luchtspleet bevind van minimaal 4MM.
 8. De opdrachtnemer is enkel verplicht zonnepanelen te reinigen die deugdelijk en vlak, dus zonder hoogteverschillen zijn gemonteerd t.o.v. van omringende zonnepanelen.

 

 Artikel 7 – Verplichtingen van de Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever dient op de overeengekomen datum en tijdstip van de bevestigde afspraak aan Opdrachtnemer de onbelemmerde toegang te verschaffen tot de locatie waar de Werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd; ( lengte voertuig 8.5  mtr. benodigde breedte doorgangen 3.5 mtr. minimale hoogte 4 mtr. van doorgangen).
 2. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat het Object vrij is van obstakels, waaronder takken, bladeren en overige. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor enige schade welke ontstaat aan het Object door de aanwezigheid van deze obstakels tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden;
 3. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat het (eigen) terrein vrij toegankelijk is voor Opdrachtnemer, zodat Opdrachtnemer zijn vrachtwagenhoogwerker op de juiste locatie nabij het Object / veld van zonnepanelen of op de plek van de Werkzaamheden kan plaatsen. Met in acht name dat de reinigingsrobot met behulp van de hoogwerker op het te reinigen veld van zonnepanelen kan worden geplaatst. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk wanneer de Werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd doordat de locatie van de Werkzaamheden niet of niet voldoende toegankelijk zijn;
 4. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat het (eigen) terrein waar de vrachtwagen-hoogwerker moet opstellen en rijden voldoende draagkrachtig is om zich normaal te kunnen verplaatsen.
 5. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat het Object technisch in orde is, in de breedste zin des woords. Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan ten gevolge van het verrichten van Werkzaamheden aan een Object dan wel een overig object/gebouw dat technisch niet in orde is, in de breedste zin des woords. Wanneer Opdrachtnemer zelf schade leidt (schade aan eigendommen daarbij inbegrepen) doordat het Object dan wel een overig object(en)/gebouw(en) technisch niet in orde is/zijn, dan zal hij deze schade op Opdrachtgever kunnen verhalen;
 6. Opdrachtgever is verplicht bij basis reiniging om aan Opdrachtnemer op diens eerste verzoek kosteloos water van het leidingnet dan wel elektriciteit 380V 16Amp. 3 face + nul + aarde te verstrekken met een voldoende capaciteit voor de beoogde reinigingswerkzaamheden binnen een afstand van 50 mtr. van de opstellingsplek(ken) op het moment van opstellen. Indien niet voor handen wordt direct over gegaan op autonome reiniging met de daar bijbehorende extra kosten:
 7. Opdrachtgever is verplicht om eventuele schade(s) die betrekking hebben op het Object of invloed kunnen hebben op de werkzaamheden  (in de breedste zin van het woord) tijdig vóór aanvang van de Werkzaamheden aan Opdrachtnemer te melden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor bestaande schade(s) aan het Object dan wel aan een overig object/gebouw, ook is de Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor het mogelijk verergeren van bestaande schade(s) aan het Object, dan wel aan een overig objecten/gebouw(en), door het uitvoeren van de Werkzaamheden;
 8. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig aan Opdrachtnemer verstrekken van informatie waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk is, of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Indien de Opdrachtgever de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie niet tijdig aan de Opdrachtnemer heeft verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen;
 9. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden in de breedste zin des woords;

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid Opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer kan jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die is toegebracht aan personen, gebouwen, inventaris en andere zaken van Opdrachtgever, die het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van een toerekenbare tekortkoming en/of een onrechtmatig handelen door Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is dus nimmer aansprakelijk voor welke vorm van indirecte schade dan ook, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook die kan ontstaat aan de bestrating, ondergrond en ondergelegen leidingwerk of bouwwerk door de genoemde werkzaamheden of door het gebruikte materieel van Opdrachtgever in de breedste zin des woords.
 3. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor door Opdrachtgever geleden schade is beperkt tot het bedrag van de uitkering door de aansprakelijkheidsverzekering van de Opdrachtnemer;
 4. Voor zover de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer om welke reden dan ook niet tot uitkering zou overgaan, en de aansprakelijkheid is aangetoond dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade beperkt tot 2x het bedrag exclusief BTW dat door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever is geoffereerd.
 5. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet van Opdrachtnemer.
 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk in breedste zin des woords voor geleden schade aan zonnepanelen of onderconstructie indien deze niet over de gehele oppervlakte zijn bestand of voldoende zijn ondersteund tegen de neerwaartse druk van de reinigingsrobot. Het te reinigen Object dient dus technisch in orde te zijn en over de gehele oppervlakte draagkrachtig genoeg te zijn om binnen de gestelde doorbuigingsgrenzen van de zonnepanelen de in te zetten reinigingsmachine te kunnen dragen.

 

Artikel 9 – Reclame

 1. Opdrachtgever dient het Object of werkzaamheden na beëindiging van de Opdrachtnemer onmiddellijk te controleren op eventuele gebreken en dit indien nodig binnen 2 dagen na ontdekking, schriftelijk te melden bij Opdrachtnemer;
 2. De melding door Opdrachtgever dient een zo goed mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten zodat Opdrachtnemer hierop kan reageren.
 3. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen de klacht te onderzoeken en zo nodig actie te kunnen nemen.

 

Artikel 10 – Opschorting en ontbinding

 1. Indien één van de onderstaande situaties zich voordoet, heeft Opdrachtnemer het recht om zonder verplichtingen tot de Opdrachtgever de Overeenkomst op te schorten of te ontbinden zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Dit door middel van een schriftelijke mededeling aan Opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander onverminderd het recht van Opdrachtnemer om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen:
 2. Opdrachtgever voldoet niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting welke voor hem uit de Overeenkomst voortvloeit;
 3. Opdrachtgever is in staat van faillissement verklaard of er is een verzoek daartoe bij de rechtbank ingediend;
 4. Er is beslag of wordt beslag gelegd op de bezittingen en gronden van Opdrachtgever voor of tijdens de uitvoering van opdracht door Opdrachtnemer;
 5. Indien zich één van de hierboven genoemde omstandigheden voordoet aan de kant van Opdrachtgever, zijn alle vorderingen van de Opdrachtnemer per direct volledig opeisbaar en zal Opdrachtnemer het recht hebben om alle Overeenkomsten met Opdrachtgever te ontbinden, zonder verplichting tot eventuele schadevergoeding jegens Opdrachtgever;
 6. Indien zich één van de hierboven onder genoemde omstandigheden voordoet aan de kant van Opdrachtgever, dan is Opdrachtgever verplicht alle medewerking te verlenen aan Opdrachtnemer indien Opdrachtnemer de aan hem toebehorende voertuigen, machines, apparaten en hulpmiddelen terughaalt of doet terughalen van de plaats waar de Werkzaamheden worden verricht.
 7. Opdrachtnemer kan de opdracht geheel of gedeeltelijk ontbinden indien blijkt bij uitvoering dat de werkzaamheden niet voldoen aan de volgende eisen; De zonnepanelen  die zonder tussen spleet gemonteerd zijn geplaatst op dakhellingen van >25 graden en >20 graden bij zonnepanelen die met een klemsysteem zijn bevestigd waar zich tussen panelen een luchtspleet bevind van minimaal 4MM.
 8. Opdrachtnemer kan de opdracht geheel of gedeeltelijk ontbinden indien blijkt bij uitvoering dat de te reinigen zonnepanelen niet deugdelijk en vlak, dus zonder hoogteverschillen zijn gemonteerd t.o.v. van omringende zonnepanelen.

 

Artikel 11 – Overmacht

 1. Indien blijkt dat de uitvoering van de Werkzaamheden voor Opdrachtnemer tijdelijk of blijvend redelijkerwijze geheel of gedeeltelijk niet mogelijk zijn ten gevolge van gezondheid of ziekte van Opdrachtnemer ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst of door andere al dan niet zakelijke omstandigheden heeft de Opdrachtnemer het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. Hetzij de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 

Artikel 12 – Toepasselijk recht

 1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing;
 2. Geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtnemer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de een bevoegde rechter van de Rechtbank.

 

Artikel 13 – reclame en referentie

 1. Opdrachtnemer is gemachtigd om van het te reinigen oppervlak en aangrenzende omgeving foto’s te maken voor eigen gebruik ter documentatie of voor promotiedoeleinde voor de website of vermelding in foldermateriaal t.b.v. Agri-Solarclean. indien dit niet gewenst is door de Opdrachtgever dient dit te worden aangeven voor publicatie. Indien gewenst door Opdrachtgever kan ter alle tijden de weergegeven informatie worden verwijderd van de website.

 

 

 

Blok56 - Webdesign & Grafisch ontwerp ×

Blok56, één ontwerpburo voor uw complete visuele communicatie. Het ontwerp van uw logo tot complete huisstijl, (product)fotografie, virtuele tours en natuurlijk uw website of webshop.

Ook zin om een project te starten? Neem contact met ons op, dan gaan we bouwen aan uw merk!

Contactinformatie

Emmasingel 56, 6001 BD Weert

Ontwerpburo: Blok56.nl
Email: info@blok56.nl
Telefoon: +31 (0) 495 623 646
Scroll naar top